FOTOKOPİ

Kütüphane binasının alt katında hizmet vermektedir.
Telif haklarına dikkat edilmelidir. Sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.

Telif Hakları Kanunu

" 5846 sayılı kanun madde 22(7/6/1995 - 4110/8 md.)
Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekilde veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Eserlerin aslında 2. bir kopyasının çıkarılması ya da eserin işaret, ses ve görüntü nakil ve tekrarına yarayan, bininen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü araca kayıt edimesi, her türlü ses ve müzik kayıtları ile mimarlık eserlerine ait plan, proje ve krokilerin uygulanması da çoğaltma sayılır. Aynı kural kabartma ve delikli kalıp hakkında da geçerlidir. Çoğaltma hakkı, bilgisayar programının geçici çoğaltılmasını gerektirdiği ölçüde, programın yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, iletilmesi ve depolanması fiilerini de kapsar."

?