EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TIP KÜTÜPHANESİ HİZMETLERİNDEN YARARLANMA YÖNERGESİ

AMAÇ :

Madde 1- Bu “Yönerge”, Ege Üniversitesi bünyesinde bulunan bütün kütüphanelerden yararlanma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM:

Madde 2- Bu “Yönerge” Ege Üniversitesi bünyesinde bulunan bütün kütüphaneleri kapsamaktadır.

TANIMLAR:

Madde 3- Bu “Yönerge”de geçen;

a) “Materyal” kütüphanelerde bulunan bütün bilgi kaynaklarını ve malzemeyi,
b) “Kullanıcı” kütüphane hizmetinden yararlanan bütün kullanıcıları,
c) “Ödünç Verme Hizmeti” kütüphane materyalini belli bir süre için kütüphane dışında kullanmayı ifade eder.
d) “Danışma Hizmeti” kütüphanede ödünç verme hizmeti dışında kalan bütün kütüphane hizmetlerini,

HİZMETLER ve YARARLANMA:

Madde 4- Ege Üniversitesi mensup ve öğrencileri, üniversite kimlik kartlarını göstererek kütüphaneye girebilir ve danışma hizmetlerinden yararlanabilirler.

Madde 5- Ege Üniversitesi mensupları üye olarak kütüphane materyalini ödünç alabilirler.

Madde 6- Ege Üniversitesi mensubu olmayan kullanıcılar, yıllık üyelik aidatını ödeyip üye olarak hem ödünç hem de danışma hizmetinden ya da günlük giriş ücreti ödeyerek yalnız danışma hizmetlerinden yararlanabilirler.

ÜYELİK:

Madde 7- Ege Üniversitesi mensupları, öğrenci veya personel kartları ile kütüphaneye başvurarak ve “Üyelik Formu” nu doldurarak üye olabilirler. Üyelikler, her akademik yıl başında yenilenir.

Madde 8- Ege Üniversitesi mensubu olmayan kullanıcıların üye olabilmesi için:
a) Kimlik kartının bir fotokopisini,
b) Üyelik aidatına ait banka dekontunu,
c) İkametgah Belgesini (Ödünç alma hizmetinden yararlanacak olanlardan istenir.) getirmesi ve “Üyelik Formu” nu doldurması gerekir. Üyelik süresi bir yıldır. Üye kayıtları her akademik yıl başında yenilenir.

ÖDÜNÇ VERME:

Madde 9- Kütüphaneye üye olan tüm kullanıcılar aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde ödünç yayın alabilirler.

ÖDÜNÇ ALMA SÜRELERİ:

Madde 10- Ege Üniversitesi kütüphanelerinde bulunan yayınlardan;

a) Öğretim üye ve elemanları 28 gün süre ile 10 kitap,
(ders kitabı olarak) 1 dönem için 10 kitap
(ciltli olmak koşulu ile) 7 gün süre ile 3 dergi,
b) Doktora ve Lisansüstü öğrencileri 14 gün süre ile 5 kitap,
c) Lisans öğrencileri 14 gün süre ile 3 kitap,
d) İdarî personel 28 gün süre ile 5 kitap,
f) Diğer üniversitelerin öğretim üye ve elemanları 21 gün süre ile 5 kitap,
g) Diğer üniversitelerin öğrencileri 14 gün süre ile 2 kitap,
h) Kamu ve özel sektör mensupları 14 gün süre ile 5 kitap,
i) Diğer kişiler 14 gün süre ile 3 kitap

Akademik personel tarafından ders kitabı olarak seçilen yayınlar için, İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan bir yazı getirilmesi gerekir


ÖDÜNÇ ALMA SÜRESİNİ UZATMA VE GERİ İSTEME:

Madde 11-

a) Üyeler ödünç aldıkları yayınların süresini 2 kez uzatma hakkına sahiptir.
b) Uzatma işlemi şahsen başvurarak veya Internet üzerinden kullanıcı tarafından yapılabildiği gibi telefon ile de gerçekleştirilebilir. Ancak tüm işlemlerin iade tarihinden önceki 3 gün içinde yapılması gerekir. Son 3 günden önce ve belirlenmiş iade tarihinden sonraki günlerde uzatma işlemi yapılamaz.
c) Başkası tarafından ayırtılan bir yayının kullanım süresi uzatılamaz, ancak olağanüstü bir gereklilik olduğunda iki kullanıcı ile bağlantı kurularak istekleri doğrultusunda bir düzenleme yapılabilir.
d) Gecikmelerden doğan ücretleri ödememiş olan ve/veya üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyelerin yayın kullanma süreleri uzatılamaz.

YAYIN AYIRTMA:

Madde 12-

a) Ödünç alınan bir yayın başka bir üye tarafından ayırtılabilir.
b) Ayırtılan yayının iade edildiği, üyeye telefon veya e-posta ile bildirilir. Bu bildirme tarihinden itibaren yayını kütüphanede bekletme süresi 1 gündür. Şayet herhangi bir neden ile kullanıcıya ulaşılamamış ise 2 gün bekletilir.Bu süre içinde kütüphane içi kullanımda yayından yararlanılır.
2
Belirtilen sürede ayırttığı yayını ödünç almaya gelmeyen kullanıcının isteği geçersiz sayılır, materyal raftaki yerine konur veya varsa bir sonraki kullanıcısına verilir.
d) Ayırtılacak yayın sayısı üyenin ödünç alabileceği yayın sayısıyla sınırlıdır.

SAATLİK ÖDÜNÇ VERİLEN YAYINLAR:

Madde 13- Aşağıda belirtilen yayın türleri saatlik sürelerle ödünç verilir. Bu durumda olan yayınlar gün içinde 4 saat süreyle yalnız kütüphane içinde kullanılmak üzere ödünç verilir veya 1 gece kullanılmak üzere çalışma saati sonunda ödünç verilir, ertesi sabah 09.00'da iadesi istenir.

a) Öğretim materyalleri bölümündeki yayınlar,
b) Danışma eserleri koleksiyonunda yer alan ve yeterli sayıda fazla nüshası olanlar.

ÖDÜNÇ VERİLMEYEN YAYINLAR:

Madde 14- Aşağıda belirtilen yayınlardan yalnız kütüphane içinde yararlanılır. Bunlar hiçbir şekilde kütüphane dışında kullanılmak üzere ödünç verilmezler.

a) Sözlük, ansiklopedi, atlas, abstract, index, el kitabı vb. danışma kaynakları
b) Süreli yayınların ciltsiz olanları ve son sayıları
c) Yeniden sağlanması olanaksız olan el yazmaları ve nadir basma eserler
d) Tezler


KAYBOLAN VEYA ZARAR GÖRMÜŞ YAYINLAR:

Madde 15- Üyeler ödünç aldıkları yayınları yıpratmamak ve/veya kaybetmemekle yükümlüdürler. Aksi hallerde;
a)Kötü ve dikkatsiz kullanımdan dolayı bir daha kullanılamayacak derecede yıpranan yayınlar için kayıp yayın işlemi yapılır. Bu durumda üyeye 2 ay boyunca ödünç yayın verilmez.
b) Kaybedilen yayınlardan baskısı mevcut olanların üye tarafından sağlanması istenir, ayrıca
işlem bedeli alınır. Yayın üye tarafından sağlanamazsa, üyeden son baskı ücretinin 3 katı ve işlem bedeli alınır.
c) Baskısı tükenmiş yayınların kaybolması durumunda, Daire Başkanlığı tarafından saptanan ücret ve işlem bedeli alınır.
d)Bu kurallar tüm kullanıcılar için istisnasız uygulanır. Bu durumda doğacak yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin, üyelikleri iptal edilir ve kütüphane hizmetlerinden yönetimin uygun gördüğü sürede yararlandırılmazlar. Ayrıca Madde 19 (a) ve (b) de belirtilen işlemler yapılmaz.


ZAMANINDA İADE EDİLMEYEN YAYINLAR:

Madde 16- Üyeler ödünç aldıkları yayınları zamanında iade etmekle yükümlüdürler. Gecikme halinde;

a) Kullanıcı her gün için gecikme bedeli ödemek zorundadır.
b) Zamanında iade edilmeyen yayınlar için kullanıcıya 15'er gün ara ile iki uyarı notu gönderilir.
c) Uyarı notunun üyenin eline ulaşmaması veya geç ulaşmasından kütüphane sorumlu değildir. Bu durumda gecikme bedellerinde indirim veya affetme söz konusu değildir.
d) İki kez uyarı notu gönderilen kullanıcı, yayınları yine iade etmezse, bu yayınlar için kayıp yayın işlemi yapılır, 1501. maddede belirtilen kayıp yayın bedeli, işlem bedeli ve gecikme bedelini içeren bir fatura gönderilir ve zarar karşılanmadıkça üyeye ödünç yayın verilmez.
e) Saatlik ödünç alınan yayınları zamanında iade etmeyenlere uygulanacak gecikme bedeli, geciken her saat için uygulanır. Ayrıca üyeye bir hafta süreyle ödünç yayın verilmez.


İZİNSİZ YAYIN ÇIKARTMA ve ZARAR VERME:

Madde 17- Kütüphane materyali elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Ödünç alma işlemleri yapılmadan kütüphaneden herhangi bir materyal çıkartılmak istendiğinde güvenlik sistemi alarm vermektedir. Bu durumda;

a) İzinsiz materyal çıkartan kullanıcı Ege Üniversitesi mensubu ise, tutanakla birlikte durum ilgili fakülteye yazı ile bildirilir.
b) İzinsiz materyal çıkartan kullanıcı başka bir üniversitenin mensubu ise, tutanakla birlikte durum ilgili üniversiteye yazı ile bildirilir.
c) İzinsiz materyal çıkartan kullanıcı herhangi bir yükseköğretim kurumuna bağlı değilse, tutanakla birlikte durum üniversitenin güvenlik güçlerine bildirilir.
d) Herhangi bir kütüphane materyaline bir daha kullanılamayacak derecede zarar verilmesi durumunda, zarar gören materyalin bedeli ve işlem ücreti ilgili kullanıcıdan tahsil edilir.

ÖĞRETİM MATERYALİ:

Madde 18- Üniversiteye bağlı kuruluşlardan ve öğretim elemanlarından gelen talep üzerine ve/veya kütüphane yönetiminin kararı ile tespit edilen yayınlar Öğretim Materyali Bölümü' ne konur. Bu durumdaki yayınlar saatlik sürelerle ödünç verilir.

İLİŞİK KESME:

Madde 19- Ege Üniversitesi mensuplarının Üniversite'den ayrılmaları durumunda Kütüphane'den “İlişik Kesme Belgesi” almaları zorunludur.

a) Ege Üniversitesi öğretim üye elemanları ile idarî personelinin herhangi bir nedenle tamamen veya uzun süreli görevden ayrılmaları halinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İdarî Hizmetler Şube Müdürlüğü'nden, kütüphaneye yayın borcu olmadığını belirten “İlişik Kesme Belgesi”ni almaları zorunludur. Bu konuda Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi ile Personel Dairesi işbirliği içinde çalışır.
b) Ege Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet ve öğrenime ara verme işlemlerinde veya herhangi bir nedenle Üniversite'den ayrılmaları halinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İdarî Hizmetler Şube Müdürlüğü'nden, Kütüphane'ye kitap borcu olmadığını belirten “İlişik Kesme Belgesi”ni almaları zorunludur. Bu konuda Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi ile Öğrenci İşleri Dairesi işbirliği içinde çalışır.


KÜTÜPHANELERARASI YAYIN ÖDÜNÇ VERME HİZMETİNDEN YARARLANMA:

Madde 20- Diğer üniversitelerin ve bilimsel kuruluşların mensupları kütüphaneden, “Kütüphanelerarası Yayın Ödünç Verme” kuralları çerçevesinde yararlanabilirler. Buna göre;

a) Kütüphanelerarası ödünç kitap getirtme isteği, kurumlar arasında gerçekleştirilir. Başka bir üniversitenin kullanıcısının ödünç almak istediği yayın için, kendi üniversitesinin Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi'ne müracaat etmesi gerekmektedir.
b) Ödünç kitap isteği, “Kütüphanelerarası Ödünç Fotokopi ve Kitap İsteme Formu” kullanılarak yapılır. Formlarda belirtilen tüm bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması ve mutlaka ilgili üniversitenin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Eksik bilgi içeren ve/veya onaylanmayan istekler dikkate alınmaz.
c) Başka bir kullanıcı isteği yoksa ödünç alınan yayınların süresi 1 kez uzatılabilir. Uzatma talebi için yeni form doldurulması gerekmektedir.
d) Yayınlar taahhütlü olarak gönderilir ve iadenin de aynı şekilde yapılması istenir.
e) Kütüphanelerarası ödünç almadan doğan her türlü ücret ve posta masrafı kullanıcı tarafından karşılanır.
f) Zamanında iade edilmeyen yayınlar için 16. maddenin hükümleri uygulanır ve yayınlar iade edilene kadar ilgili kuruma ödünç yayın verilmez. Postadan doğan gecikmeler dikkate alınmaz.
g) Kullanılmayacak derecede yıpranan veya kaybolan yayınlar için 15. maddenin hükümleri uygulanır.
h) Kütüphanelerarası ödünç alma yolu ile gelen kitaplar ile ilgili işlemlerde, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır.

GENEL KURALLAR:

Madde 21- Kütüphane hizmetlerinden yararlanmak isteyen bütün kullanıcılar kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdür.

a) Kütüphanede yüksek sesle konuşmak ve gürültü yapmak yasaktır.
b) Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilemez.
c) Kütüphanede sigara içilemez.
d) Kütüphane içindeki güvenlik sistemlerine ait manyetik alanlara zarar verdiği için cep telefonu kullanılamaz.
e) Kütüphanede yalnız kütüphane görevlilerinin kullandığı alanlara girilemez.
f) Kütüphane materyaline zarar veren ve/veya izinsiz olarak kütüphane dışına çıkarmaya çalışanlar hakkında yasal işlem uygulanır.
g) Kullanıcılar, kütüphaneden çıkarken tüm kütüphane materyalini kapıdaki görevliye göstermek zorundadır.
h) Kütüphaneden çıkarken her türlü çanta, kapıdaki görevli tarafından kontrol edilir.
i) Her türlü kütüphane materyali elektronik olarak korunmaktadır. Alarm devreye girdiği zaman ilgili kullanıcının üzeri kontrol edilir.
j) Kütüphane yönetimi güvenlik açısından gerek gördüğünde, kütüphane çıkışında tüm kullanıcılar kontrol edilebilir.

ÜCRETLER:

Madde 22- Üyelik aidatı, gecikme bedeli, işlem bedeli ve kütüphanenin hangi hizmetlerinden hangi ücretler karşılığında yararlanılabileceği, her yıl akademik yıl sonunda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın önerileriyle Rektörlük tarafından belirlenir ve bir sonraki akademik yılın başından itibaren uygulamaya konulur.

ÇALIŞMA SAATLERİ:

Madde 23- Çalışma saatleri her yıl akademik yıl sonunda Rektörlük tarafından belirlenir ve izleyen akademik yılın başında uygulamaya konulur. Rektörlük gerekli hallerde çalışma saatlerinde değişiklik yapabilir.

DİĞER HÜKÜMLER:

Madde 24- Bu Yönerge' nin madde ve hükümleri, Daire Başkanlığı'nın teklifi ve Rektörlük Makamı'nın onayı ile değiştirilebilir veya yenilenebilir.

Madde 25- Bu Yönerge Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 26- Bu Yönerge' yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi yürütür.